Aký druh materiálu je Kumon Math C Domáce štúdium deväťdesiatdeväť je zlomovým bodom.

2023-05-29

matematika

t f B! P L

V akom veku sú materiály Kumon Maths C?

Kumon Maths C je ekvivalentom úrovne 8 rokov.

Od materiálov A sú navrhnuté tak, že keď sa abeceda posunie o jedno písmeno, úroveň triedy sa tiež posunie o jedno písmeno. Hoci v niektorých oblastiach sa stupeň a abeceda v aritmetike trochu rozchádzajú, pretože sa nezaoberajú tvarovými úlohami a vetami, možno predpokladať, že abeceda a stupeň si v podstate zodpovedajú.

V Japonsku existuje aj systém ocenení, podľa ktorého ak je vaše dieťa k 31. marcu o tri triedy vyššie ako váš ročník, dostane trofej. Ak ste v poslednom ročníku vášho dieťaťa absolvovali materiály C, máte nárok na ocenenie, takže ak vaša rodina vynakladá veľké úsilie na jeho učenie v systéme Kumon, môžete si to dať za jeden z cieľov.

O aké materiály Kumon Math C ide?

Ciele materiálov Kumon Math C sú tieto

Na základe zručností sčítania a odčítania získaných až po materiály B získať základné zručnosti počítania pre násobenie a delenie a rozvíjať schopnosť prejsť na materiály D.

Zatiaľ čo odčítanie bolo preberané v materiáloch A a ťahové operácie v materiáloch B, násobenie a delenie bude témou materiálov C. Je to základ pre zlomky, ktorý bude pokračovať až do materiálov G, takže sa dá povedať, že je to zlomový bod.

Pozrime sa na učebné materiály podrobnejšie. Aritmetika C pozostáva z 200 výtlačkov, ktorých obsah je zväčša rozdelený nasledovne.

| Číslo materiálu | Obsah | --- | --- | 1-10 | Prehľad do B | | | 11-50 | 1 číslica x 1 číslica (99) | 51-100 | 2 číslice x 1 číslica | 101-110 | 3 číslice x 1 číslica a 4 číslice x 1 číslica | 111-120 | Inverzný počet 99 | 121-160 | Delenie so zvyškami | 161-180 | 2 číslice / 1 číslica | 181-200 | 3-ciferné číslo delené 1-ciferným číslom |

Prvú polovicu tvorí násobenie a druhú polovicu delenie.

Aké sú kľúčové body Kumon Maths C?

Kľúčovým bodom útoku je, aby rodičia aktívne podporovali zvládnutie deviatok.

Násobenie, ktoré je ťažšie ako sčítanie, je potrebné zvládnuť za kratší čas ako sčítanie.

Násobenie je ako pojem ťažšie pochopiť ako sčítanie. Je to preto, že čísla sú väčšie a je ťažké mať o nich konkrétnu predstavu.

Ťažkosť mať konkrétnu predstavu bola rovnaká aj v materiáloch B, kde sa zavádzalo trojciferné sčítanie a odčítanie, takže pôvodne muselo byť ťažké predstaviť si v mysli konkrétny objekt.

Pomocou techniky písania perom sa však samotný výpočet dá doplniť opakovaním jednociferného sčítania a odčítania, a keďže maximálne číslo pre jednociferné sčítanie je 18, dá sa zvládnuť predstava konkrétneho objektu. Spoliehaním sa na túto predstavu pri učení sčítania by sa dali zvládnuť aj trojciferné výpočty.

Príbeh sa mení, keď príde na násobenie. Aj pri základnom jednocifernom násobení je najväčším číslom 81, čo je veľkosť, ktorú je ťažké si konkrétne predstaviť. Od fázy učenia sa je potrebné do určitej miery sa spoliehať na zapamätanie.

Okrem toho množstvo materiálu venovaného násobeniu nie je také veľké ako množstvo materiálu venovaného sčítaniu. Od prvého výskytu sčítania po odčítanie je potrebné vyriešiť 310 výtlačkov, ale od začiatku násobenia po delenie je potrebných len 100 výtlačkov. Aj keď sa náročnosť učiva zvyšuje, je potrebné naučiť sa za kratší počet výtlačkov.

S veľkou pravdepodobnosťou sa predpokladá domáce učenie 99 výtlačkov.

Jedným z možných dôvodov je, že sa do určitej miery predpokladá, že násobenie sa učí doma.

Učenie sa násobenia zahŕňa nástroj nazývaný deväťdesiatdeväť, ktorý spočíva v recitovaní čísel 1 x 1 až 9 x 9, a je to metóda učenia, s ktorou sa stretol takmer každý bez výnimky, ak absolvoval školskú dochádzku v Japonsku. Je to veľmi jednoduchý útvar, ktorý sa dá študovať doma, ak máte na to chuť, pričom je k dispozícii široká škála učebných materiálov, napríklad plagáty, ktoré si môžete vyvesiť vo vani.

V mnohých triedach Kumon žiaci deväťdesiatdeväť aj skutočne odrecitujú, a ak sa im to podarí, prejdú k ďalšiemu. V Kumonových výtlačkoch však nie sú žiadne pokyny na recitovanie, takže nemajú možnosť naučiť sa deväťdesiatdeväť, pokiaľ ich neodrecitujú samostatne doma.

Chceme si uvedomiť dôležitosť domáceho učenia už v ranom štádiu.

Vzhľadom na to je zmyslom Kumon Math C uvedomiť si potrebu domáceho učenia sa deväťdesiatdeviatok v ranom štádiu.

Učebné materiály Kumon, nielen pre deviatakov, nemajú takmer žiadne vysvetlenie pri vstupe do novej jednotky. Keďže učebné materiály Kumon sú založené na metóde "skôr si zvykni, ako sa to nauč", podpora je nevyhnutná v jednotkách, kde nie je žiadna nápoveda k pochopeniu. Z hľadiska chýbajúcej nápovedy majú materiály C stupeň náročnosti, ktorý sa v budúcnosti ťažko hľadá.

Stupeň náročnosti materiálov sa výrazne líši v závislosti od dostupnosti podpory. Vyžaduje sa aktívna podpora zo strany rodičov.

Populárne články

QooQ